«Шγлэгγγдни одод болоод тарашаха» — новый сборник поэта Бурятии

Готовится к печати новый сборник стихов «Шγлэгγγдни одод болоод тарашаха», восьмой по счету, Народного поэта РБ Жоржа Юбухаева.
Осталось много неопубликованных его стихов: на рабочем столе сиротливо лежат записные книжки, тетради, полные его дум, мечтаний, также множество листков, исписанных красивым ровным почерком творца. В них – тоже его творения. В органайзере « громоздятся» много ручек, карандашей. Они были его главными помощниками. Болезнь, подкравшаяся незаметно, помешала Жоржу Долгоровичу осуществить все планы. Хоть и «перестал он давно марать бумаги», но стихи, написанные при жизни, ждут встречи с почитателями его таланта.
В его стихотворении «Баянби» есть такие примечательные строки: «Би баянhаа баян хγнби, буряад хэлэнэйнгээ уянга шэнгээhэнби. Бурхан Баабайн юрѳѳлтэйлби, бэшэхэ, дуулаха шэди шадалтайлби». По праву его можно было считать «богатым» человеком: был богат своими верными друзьями, родными, своими бессмертными творениями – 7 книгами. Поэт был счастлив, что все его книги «оставили заметный след на земле» — «шγлэгγγдни γлгэн дэлхэйдээ мγрнγγдтэйт». Он был уверен, что у него будут ценители его таланта…

По словам поэта, «природа одарила его буйством и нежностью строк». Жорж Долгорович «горел огнем творчества» до последних дней своей жизни, хотя силы покидали его. Осталось много неопубликованных стихов, заметок: в них он пишет о жизни, овеянной ветрами, о «Вселенской круговерти»… Невысказанные свои мысли он доверил записным книжкам, блокнотам.
У поклонников его таланта появилась возможность познакомиться с «последними песнями» Жоржа Долгоровича. Пусть осуществится предсмертная мечта любимца муз: «Шγлэгγγдни зула болоод γлγγжэн», «шγлэгγγдни одод болоод тарашаха». Потому сборник стихов с «прощальными песнями» так и называется «Шγлэгγγдни одод болоод тарашаха». В него также включены подробные рассказы о судьбах самых близких для Жоржа Долгоровича людей, ранее неопубликованные фотографии из семейных альбомов сестры Даримы Долгоровны, супруги Марии Лопсоновны, стихи членов кружка «Солбоной Туяа» Торской средней школы, руководителем которого являлся Жорж Долгорович, также стихотворение составителя сборника «Жорж Юбухаевай мγнхэ дурасхаалда»:

Гγнзэгы нойроор унтажа Сагаан Арада хэбтэнэш.
Нарата дэлхэйгээ орхижо манhаань холо болобош.
Наранай туяа боложо, манаяа дулаагаар шарыш.
Эрхγγгэй долгин боложо, зѳѳлэнѳѳр манаяа эльбыш.
Булжамуур шубуун боложо, боори дээгγγр жэргыш.
Баhа хγбγγн боложо, аха, дγγдэй тγрыш.
Дγрыеш харан hуунабди дуратай манай нγхэрни.
ϒгылнэбди шамайгаа, γгылнэбди хайрата манай нγхэрни…

Сборник адресован почитателям, ценителям его неординарного таланта.

Галина Шахмалова

Поможем сайту!

«Шγлэгγγдни одод болоод тарашаха» — новый сборник поэта Бурятии: 1 комментарий

  • 19.09.2017 в 15:57
    Permalink

    Без слёз невозможно читать это стихотворение-реквием по так рано ушедшему из жизни Жоржу Юбухаеву.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

wp-puzzle.com logo